Patrick McDermott:NHLI via Getty Images

Kuznetsov